Staatsbosbeheer
Context VN set links: model = RW Partner 00006


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW Partner 00006

Result = LC 00072 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW Partner 00006

Result = TRW Kwaliteitsverbetering VN, TRW Natte natuur VN, TRW Natuur VN, TRW Natuurbeheer VN, TRW Natuurgebied VN, TRW Waterlichaam VN, TRW Wetlands VN

End Set VN link

Staatsbosbeheer is als natuurorganisatie een belangrijke stakeholder als het gaat om het borgen van de gezondheid van de natuurgebieden. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de juiste hoeveelheid en kwaliteit water en behoeftes en wensen van het Robuust Watersysteem. Staatsbosbeheer streeft naar uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de natuur in Zeeuws Vlaanderen. Staatsbosbeheer ziet kansen in een robuust watersysteem met betrekking tot de (zout) watervraag die nodig is voor de ontwikkeling van (natte en zilte) natuur.

Staatsbosbeheer.jpg


Website: Staatsbosbeheer (http://www.staatsbosbeheer.nl/)

Wat wil Staatsbosbeheer?

 • Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van natuur in Oost Zeeuws-Vlaanderen
 • Eigendom West Zeeuws-Vlaanderen ruilen voor locatie Oost Zeeuws-Vlaanderen andere natuurbeheerders
 • Ontsnippering van Natuur
 • Focus;
 • Braakman Noord; Kwaliteitsverbetering
 • Braakman Zuid; uitbreiding en kwaliteitsverbetering

Probleem/uitdaging/kans

 • Braakman
  • Natte natuur langs Isabella- Kanaal; Braakman-Zuid
  • Gronden verkrijgen via ruil of gebruiken van nu nog door het Waterschap verpachtte gronden
  • Realiseren van dynamiek Braakman-Noord;
  • wisselwerking zoet-zout
  • rust- en doorgangsrecreatie
 • Moerspui gebied/ Staats Spaanse Linies
  • Ontsnippering t.b.v. 200ha natuur
  • Verdroging van de linies
  • "Cultuurlandschap"
 • Canisvliet
  • Behalen Natura2000-doelstellingen d.m.v. vernatting
  • Problemen grondverwerving door peilbeheer; +10cm, te nat voor landbouw.
  • 6,5ha is nog nodig

Oplossingsrichtingen

 • Over het algemeen mogen de linies natter worden
 • Het zichtbaar maken van "Groene Forten"
 • Het afronden van het Linie Pad
 • Samenwerking t.b.v. grondverwerving

Wat kunnen we concreet doen?

 • Verbreden van de watergangen bij de linies
 • Baggerwerken van het Waterschap combineren met het verbreden watergangen bij de Linies
 • Betere beleving van de Staats Spaanse Linies
 • Vasthouden zoetwater voor de landbouw
 • Faciliteren (natte) natuur d.m.v. aanleg natuurvriendelijke oevers
 • Extensieve waterrecreatie
 • Uitbreiding natuur Braakman Zuid
 • Vergroten zoet/zout-dynamiek Braakman Noord
 • Ontsnippering Natuur


Gerelateerde documenten

Projecten, Planuitwerkingen en Ontwikkelingen vanuit Staatsbosbeheer

Projecten: Braakman Zuid en Noord, Canisvliet, Moerspui Linies

thumb
thumb