Robuust Watersysteem

Wat is RWS.png

Het Robuust Watersysteem is ontstaan als een stip op de horizon: het watersysteem benaderd vanuit de potenties en dienstbaarheid aan andere watergerelateerde functies zoals industrie, landbouw, natuur, recreatie en toerisme. Ten opzichte van het huidige beleid is het ‘Robuust Watersysteem’ een andere benadering. Ons huidige watersysteem is vooral ingericht als een probleemoplossend systeem. Daarbij wordt gestuurd op ‘niet te veel en niet te weinig water, van voldoende kwaliteit’. Andere functies profiteren daarbij veelal ad hoc van de synergie met het ‘watersysteem’. Problemen worden vaak lokaal opgelost, zonder een breed oog voor de regionale vraagstukken. In dat opzicht blijven kansen liggen. Door de dienstbaarheid van het watersysteem aan andere functies centraal te stellen komen we tot nieuwe inzichten en kansen. Het hogere doel is om te komen tot een vitale regio, waar verschillende functies (landbouw, natuur, industrie, havens, recreatie e.d.) zich naast elkaar en in synergie met elkaar kunnen ontwikkelen. Het Robuust Watersysteem is daarmee een watersysteem dat een essentiële bijdrage levert aan de vitaliteit van het gebied. Samenvattend kan gesteld worden dat het Robuust watersysteem:

  • zorgt voor een optimale afstemming tussen watervraag en wateraanbod;
  • zorgt voor een grotere beschikbaarheid van (zoet)water en daarmee voor een meer zelfvoorzienende regio;
  • invulling geeft aan de beleidsdoelstellingen zoals het "Bestuursakkoord Water”, “Kader Richtlijn Water” en “Zeeland 2040”;
  • zorgt voor een optimale samenwerking, waarbij financiële middelen efficiënt worden ingezet;
  • inspeelt op het DNA van de regio;
  • een meerwaarde biedt aan industrie, natuur, cultuur, stedelijke ontwikkeling, landbouw en recreatie;
  • beheer en onderhoud van het watersysteem op een kostenefficiënte wijze ondersteunt.
Context VN set links: model = LC 00187


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = LC 00187

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = LC 00187

Result =

End Set VN link